🍪 Používame cookies.
Tento web používa súbory cookie na spríjemnenie a zlepšenie funkcií prehliadania. Ďalšie informácie o Ochrane súkromia..

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.all4detailing.eu,ďalej ako „internetový obchod“. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ a dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť HT CAPITAL, s.r.o., Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky, IČO 36 805 009, IČ DPH SK2022410445, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 46948/B, ďalej ako „prevádzkovateľ“. Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené podľa týchto obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, zmluvné vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3.

Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach.

Kúpna zmluva – umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamihom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých identifikačných údajov kupujúceho a ostatných náležitostí objednávky označených ako povinné. Podaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Tieto obchodné podmienky sú uverejnené na internetových stránkach predávajúceho a kupujúci má možnosť pred vlastným uskutočnením objednávky sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej na základe objednávky. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú viditeľné z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a príp. opraviť.

Dodanie tovaru

Objednaný tovar predávajúci doručuje podľa veľkosti a hmotnosti prostredníctvom predávajúcim vybranej prepravnej spoločnosti. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, obvykle do 2 až 8 pracovných dní odo dňa doručenia záväznej objednávky, resp. zaplatenia kúpnej ceny (v prípade platby prevodom), vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, pričom o tejto skutočnosti bude kupujúci včas informovaný  prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Za riadne vybavenie dodávky tovaru sa považuje jeho dodanie na adresu uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke. Dopravu tovaru na adresu určenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad (faktúru), ktorá slúži zároveň i ako záručný list. Pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti má kupujúci povinnosť vždy dôkladne skontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia, že obal tovaru je poškodený, je kupujúci povinný túto informáciu uviesť do preberacieho protokolu prepravnej spoločnosti. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, za predpokladu zaplatenia kúpnej ceny, momentom jeho prevzatia. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Platobné podmienky

Platba za objednaný tovar môže byť zrealizovaná v hotovosti pri preberaní tovaru (platba na dobierku), alebo platbou na účet predávajúceho vopred, kedy je tovar odoslaný až po pripísaní platby na účet. Všetky ceny sú uvedené s DPH.  Všetok tovar je dodávaný s daňovým dokladom (faktúrou), ktorý je zároveň aj záručným listom. Tovar zostáva do zaplatenia kúpnej ceny majetkom predávajúceho. V prípade stornovania objednávky alebo jej  časti zo strany dodávateľa (napr. tovar je vypredaný), sú peniaze alebo ich príslušná časť obratom odoslané späť na číslo účtu, z ktorého bola platba odoslaná na účet predávajúceho, ak nebude dohodnuté inak.  Ponuka (akčného tovaru, výpredaja a letákových akcií) platí do vypredania zásob alebo do odvolania. Cena je platná v dobe objednania, t.j. odoslania záväznej objednávky.

Spôsob platby

Platba na dobierku – cena tovaru je uhradená pri prevzatí zásielky od doručovateľa Slovenskej pošty, resp. inej prepravnej služby; poplatok 1% je účtovaný v rámci jednej objednávky z ceny bez DPH.

Platba prevodom – cena tovaru je uhradená bežným príkazom k úhrade v ktorejkoľvek banke na účet predávajúceho, účet s údajmi: IBAN: SK0711 1100 0000 1086 6930 24, SWIFT: UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Slovensko. Po obdržaní záväznej objednávky bude kupujúcemu na zadaný e-mail zaslaný potvrdzujúci e-mail s podkladmi, údajmi potrebnými na zrealizovanie úhrady za objednaný tovar (číslo účtu, suma kúpnej ceny a variabilný symbol – číslo objednávky). Tovar bude expedovaný na adresu uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Platba kartou online – cena tovaru je uhradená cez platobnú bránu GO PAY – ( VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, platba prostredníctvom online platobnej brány je vždy zrealizovaná takmer okamžite, tovar bude expedovaný na adresu uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Platba online PAYPAL - platba prostredníctvom online platobnej brány je vždy zrealizovaná takmer okamžite, tovar bude expedovaný na adresu uvedenú kupujúcim v záväznej objednávke až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Neprevzatie zásielky

Každá objednávka odoslaná kupujúcim prostredníctvom objednávkového formulára predávajúceho je záväzná. Ak si kupujúci riadne a včas nepreberie zásielku tovaru zaslanú na dobierku, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20,- Eur, pričom kupujúci je v takom prípade povinný zmluvnú pokutu zaplatiť. Právo predávajúceho na zmluvnú pokutu nevznikne v prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami alebo v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi. Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami ako aj so zmluvnou pokutou vo výške 20,- Eur.

Platobné informácie potrebné k úhrade vyššie uvedených nákladov a zmluvnej pokuty budú zaslané elektronickou formou na e-mail uvedený kupujúcim pri odoslaní záväznej objednávky.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci je oprávnený v lehote najneskôr do 12 hodín od odoslania objednávky tovaru túto svoju objednávku zrušiť, pokiaľ zásielka s tovarom ešte nebola expedovaná. V prípade, že zásielka s tovarom nebola expedovaná v lehote najneskôr do 21 dní od odoslania objednávky, je kupujúci oprávnený zrušiť objednávku na základe písomnej žiadosti zaslanej predávajúcemu po uplynutí 21 dňovej lehoty.

V prípade, že platba za tovar už bola zrealizovaná zálohovo a objednávka tovaru je zo strany kupujúceho zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude záloha vrátená späť na účet kupujúceho, z ktorého bola zálohová platba pripísaná na účet predávajúceho. V prípade jednostranného zrušenia objednávky zo strany kupujúceho bude zálohová platba vrátená avšak znížená o sumu bankového poplatku účtovaného  bankou príjemcovi platby. Výška bankových poplatkov je stanovená podľa aktuálnych platných sadzobníkov banky príjemcu. V prípade zrušenia objednávky z dôvodu nedodržania avizovaného termínu expedície sa žiadne poplatky neplatia. V prípade, že nebolo v pôvodnej objednávke účtované prepravné a hodnota objednávky bude po zrušení položky objednávky nižšia než je  minimálna hodnota pre dopravné zadarmo, bude dopravné do objednávky doplnené a kupujúcemu účtované.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

• tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, tovar je dlhodobo nedostupný

• cena tovaru sa výrazným spôsobom zmenila, alebo bola chybne stanovená. (V tejto súvislosti odporúčame priebežne sledovať stav objednávky i jednotlivých položiek, v prípade, že sa u niektorého z produktov objaví počet 0, je tovar už vypredaný. Objednávku môžete doplniť o iný druh tovaru. V prípade že príde k vypredaniu niektorých položiek objednávky, nie je to dôvodom pre zrušenie objednávky, objednávka je i naďalej platná bez tejto položky.) Pokiaľ ste už za tovar zaplatili (bankovým prevodom) a výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny nižšia než je zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na účet, z ktorého bola platba prijatá na účet predávajúceho a to v čo najkratšom termíne (bežne 5 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho). V prípade, že výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny vyššia, bude kupujúcemu  rozdiel týchto položiek daný k úhrade.

Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom

Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie  v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky bude mu vrátená kúpna cena. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný dodržať nižšie  uvedené podmienky.

Kupujúci je povinný najneskôr  v 14. deň po prebratí tovaru odoslať predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy. Písomné odstúpenie je kupujúci povinný poslať na adresu predávajúceho – HT CAPITAL, s.r.o., Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky, a zároveň poslať aj emailom na zákaznícke oddelenie info@all4detailing.eu uvedením nasledujúceho textu odstúpenia (vzorový text):

„Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, č. objednávky a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet (uveďte číslo účtu), dátum a podpis.“ 

Písomné odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu predávajúceho ako listovú zásielku alebo ho pribaliť k tovaru, ktorý bude odosielať späť na adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný tovar odoslať nepoškodený, bez známok použitia, kompletný (aj s príslušenstvom) a pokiaľ možno s pôvodným obalom a dokladom o zakúpení (popr. kópiou). Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. autokozmetika, tekuté výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení. Tovar nesmie byť pri jeho vrátení zaslaný na dobierku, avšak kupujúcemu sa odporúča tovar poistiť. Peniaze za tovar budú kupujúcemu vrátené prevodom na jeho účet, a to do 15 pracovných dní po fyzickom prevzatí a kontrole tovaru predávajúcim, najneskôr však do 30 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak bola znížená hodnota tovaru (ak prišlo k čiastočnému spotrebovaniu, alebo opotrebovaniu tovaru, tovar nie je kompletný, alebo bol poškodený) je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu čiastku, o ktorú sa znížila hodnota vráteného tovaru – predávajúci je v takom prípade oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku voči pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov,  predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. V tomto prípade je záručná doba 12 mesiacov.

Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ, než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru).

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Kupujúci je povinný tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri alebo po prevzatí. Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom predávajúceho a/alebo prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Uplatnenie zodpovednosti za škody – reklamácia tovaru

Prípadné reklamácie tovaru budú riešené prostredníctvom reklamačného oddelenia predávajúceho a to v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľom, reklamácia tovaru sa riadi  príslušnými ustanoveniami  zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Za účelom reklamovania tovaru je kupujúci povinný kontaktovať reklamačné oddelenie na  e-mailovej adrese  info@all4detailing.eu. 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie.  V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy. V prípade, že sa zákazník informuje na spôsob vybavenia reklamácie:

a) pred uplynutím 30 dňovej lehoty, je predávajúci oprávnený informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie;

b) po uplynutí 30 dňovej lehoty, je predávajúci povinný informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie aj dôvode, prečo nebola reklamácia vybavená včas.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.

V prípade zistenia neodstrániteľnej chyby tovaru, bude podľa požiadavky kupujúceho tento tovar vymenený za rovnaký, alebo mu bude vrátená už zaplatená kúpna cena. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu svojich účelne vynaložených nákladov spojených s vybavovaním reklamácie, (poštovné). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby tovaru má spotrebiteľ tiež právo na úhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstúpením. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti HT CAPITAL, s.r.o., Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky, IČO 36 805 009, ako prevádzkovateľa serveru www.all4detailing.eu s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke Ochrana osobných údajov.